ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญภัทร มีพา นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธัญภัทร มีพา

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยชั้นปีที่ 1

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ

หัวข้อ “ความรักของพ่อ”

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์