มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ตามมติของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 16 มีนาคม 2563