พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ นำโดย อ.ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.ไสเพ็ญ เฉิดเจิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย  อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง รองคณบดีพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน ประธานหลักสูตรพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  ผศ.ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ร่วมต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๑๒๒ อาคาร ๑๑

ภาพกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑