ประชุมสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี อ.ดร.สุริยา  คำกุนะ คณบดี ผู้บริหารคณะ และพนักงานสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน เข้าร่วมประชุม วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมแสงสว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖