ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้แก่
1. นางสาวเก็จมณี ทนันชัย
2. นางสาวอรสา สิทธิโชติ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลานวัฒนธรรม ๘ วิถี ของดีเมืองลับแล” ระดับอุดมศึกษา

งาน “ลานวัฒนธรรม ๘ วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลศรีพนมมาศ (เมืองลับแล)