อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย
อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดวาดภาพ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ครั้งที่ 21
กิจกรรมการประกวดระดับขั้นอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
จัดโดยเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 17 ธันวาคม 2565