ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2562 ถึง 2564