ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพวงแสด (๗๒๐)

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒