คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ศาสตราจารย์ ดร จิรวัฒน์ พิระสันต์และรองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ รักษ์มณี เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนคณะ 23 พ.ย.65 และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์ฯได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 23 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมแสงสว่าง

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565