ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ศาสตราจารย์ ดร จิรวัฒน์ พิระสันต์และรองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ รักษ์มณี เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนคณะ 23 พ.ย.65 และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์ฯได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 23 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมแสงสว่าง

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565