คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีท่านจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลาร่วมกับผู้นำชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่น เข้าร่วมให้ข้อมูลและวางแผนร่วมกัน 18 พ.ย.65

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน