คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

กิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 66 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุริยา  คำกุนะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ดำเนินโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 66 ณ ห้องประชุม 1122 อาคาร 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 66