โครงการนำเสนอความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ ๔

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๒) จัดโครงการนำเสนอความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุริยา  คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และให้แนวทาง กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม FMS101 อาคารคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการนำเสนอความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ ๔