“กตัญญุตา คาราวะสายใยสัมพันธ์” งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงาน “กตัญญุตา คาราวะสายใยสัมพันธ์” งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 1 ผศ.ไชยยา แซ่ยับ 2. อาจารย์วิวัฒน์ โล่ห์หิรัญ 3. อาจารย์สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ 4. คุณธราธร รำรัส 5. คุณมิตร ต๊ะประจำ 6. คุณนฤมล ฮีมินกูล 7. คุณศนัญธญา เจริญศรี 8. คุณบุญเชิด โภคารัตน์

ภาพกิจกรรม

“กตัญญุตา คาราวะสายใยสัมพันธ์” งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565