คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรณพ นันทิยา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๕

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ  นันทิยา  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๕ ด้านการพัฒนาเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน