คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นกิจกรรมเวทีเสวนาเสริมสร้างพลังความคิดของเด็กและเยาวชนคนอุตรดิตถ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นกิจกรรมเวทีเสวนาเสริมสร้างพลังความคิดของเด็กและเยาวชนคนอุตรดิตถ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุม FMS 102 จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นกิจกรรมเวทีเสวนาเสริมสร้างพลังความคิดของเด็กและเยาวชนคนอุตรดิตถ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น