คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

พิธีสักการะพระยาพิชัย – ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 5.30 น.
พิธีสักการะพระยาพิชัย – ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

พิธีสักการะพระยาพิชัย – ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์