คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อ.ดร.สุริยา  คำกุนะ คณบดี และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งได้มาร่วม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย