คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษบา ถาวนา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมมการศึกษาด้านศิลปะในประเทศไทย “มุลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร”ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔