“ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

นักศึกษาหลักสูตรดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรดนตรีศึกษา นิติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นโดยการควบคุมของอ.ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา และอาจารย์หลักสูตรดนตรีร่วมแสดงกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยแสดงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติในรูปแบบวงซิมโฟนิคแบรนด์ในช่วงเย็นของวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าอาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

“ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”