คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์ที่เตรียมยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.64 ณ ห้อง FMS101 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับความเมตตาจาก วิทยากรบรรยายคือ รศ.ดร.นิตยา สุวรรณศรี รศ.สมพิศ สุขแสน และ รศ.บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์

 

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์