การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้แทนอาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติงานราชการ งานพัฒนานักศึกษา พัฒนาบุคลากร โครงการพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดปี 2564 และร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะฯในทุกมิติ 17 พฤศจิกายน 2564

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564