คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่าง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่าง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาไทย