พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ เพื่อเป็นที่เก็บเอกสาร ตำรา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ออกแบบ ต่าง ๆ โดยตรงให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และคณาจารย์ทั้ง 6 หลักสูตรตลอดจนผู้สนใจเข้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภาพ/ข่าว PR URU & Human

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ