คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องสั้น ในหัวข้อ “รักของแม่”  เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวสุวีรยา ค้าไม้ รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกัญญาวี จดฟ้า รองชนะเลิศ