คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

อาจารย์ ดร.จุฬา ม่วงกลำ

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์

อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน

เป็นอาจารย์ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ร่วมสรรสร้าง โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564