คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษา Startup ดีเด่น โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564