คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษา Startup ยอดเยี่ยม โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564