ขอเชิญรับฟังการบรรยาย (ผ่านระบบ ZOOM) ห้วข้อ “เขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย (ผ่านระบบ ZOOM) ในห้วข้อ “เขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วิทยากร  ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่  อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน