ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]