โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]