พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหา […]