คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ป […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ […]

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-12 พค. 65 (กิจกรรมวันที่11)

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับ […]

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-12 พค. 65

กิจกรรม Upskill- Reskill พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับ […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บุคลการสายวิชาการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บุคลการ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคล […]

สืบสานประเพณี เนื่องในวันปีใหม่ไทย สงกรานต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำ […]