การประชุมขี้แจงการของบประมาณผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๗

การประชุมขี้แจงการของบประมาณผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ หน่วยงานภายนอก

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายสายชล จันทร์วิไร “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์ แก่สังคมและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสายช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัล “เพชรพระนคร”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]