ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวก […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิกา จิตรแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ “ความรักของแม่”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ train the trainer

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 59 ที่ได้รับเรียกเข้าบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตร […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายสายชล จันทร์วิไร “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์ แก่สังคมและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสายช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัล “เพชรพระนคร”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น “นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC ACADEMY)”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง นักวิ […]