เรื่องแนวการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องแนวการปฏิบัติห […]

เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “การสอนออนไลน์”

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจร่วมโครงการอบรมเช […]

โครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการนักพั […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดพื้นที่การให […]

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย […]

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตาม […]

ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ […]