ทำเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลับหน้าแรก

     
 

 
 

ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา

 
 

คณบดี

 

อาจารย์เยาวเรศ  แตงจวง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดวงพร  บี่หัตถกิจกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์อรัญวดี  แสงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 

อาจารย์สุดารัตน์  รอดบุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 

 

 

นายไพจิตต์  สายจันทร์

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี