ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2559 - 2563
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต

  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ

  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย

 


   


  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  


โครงการน้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลอาสน์
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๐

เข้าพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๐

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐

โครงการแข่งขันประกวด เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตภาคเหนือ
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐

โครงการ การประกวดแข่งขันวาดภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ”
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐

ประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง”URU Music Award 2017 ครั้งที่ 2
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐

โครงงานประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาเซียน
วันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐

Open House "ราชภัฏวิชาการ ๒๕๖๐"
วันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐

โครงการค่ายเรียนรู้ศืลปะและสืบสานงานพระราชดำริฯ
วันที่ ๑๑-๑๓ ส.ค. ๖๐

โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภูมิคุ้มกัน นส.ใหม่ฯ
วันที่ ๙ ส.ค. ๖๐

โครงการอบรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจใหม่
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 81 ปี มรอ.เพื่อพัฒนาผู้ นำนักศุกษา
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรมนักศึกษา
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ นศ.ใหม่ และเก่า
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการการจัดการเรียนรู้หสกิจ คณะมส
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

ภาพกิจกรรม 2560

ภาพกิจกรรม 2559

ภาพกิจกรรม 2558

ภาพกิจกรรม 2557 


ข่าว การจัดซื้อ / จัดจ้าง

  มส.0609/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

  มส.1109/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 

บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF

  แบบฟอร์ม-รายงาน-มคอ-3-4-ภาคเรียนที่-1-ปี-2560-แบบหลักสูตร (.Doc)

  ใบปะหน้าเกรด

  แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี

  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   

  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  

  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)

  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)

  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)

  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  

  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา

   อ่านทั้งหมด

ทีมผู้บริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี   


  รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย