ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2555-2559
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต

  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ

  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย


   


 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  ผลแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูล คณะ มส.
งานสานสัมพันธ์น้องพี่กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ปี 59
วันที่ 18 ก.พ. 60

โครงการอบรมภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์)
วันที่ 11 -12 ก.พ. 60

กิจกรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2559
 20 ม.ค. 60

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วันที่ ๙ พ.ย. ๕๙

คณะ มส. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙

FRESHY BOY&GIRL 2016
วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙

TO BE NUMBER ONE 2016
วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙

การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่
วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙

สักการะพระยาพิชัย-ไหว้พระแท่น
วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษ "เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอาชีพ"

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙

ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี 59
วันที่ ๒๑ ก.ค.
๕๙

ภาพกิจกรรม 2558

ภาพกิจกรรม 2557

  ภาพกิจกรรม 2556

ภาพกิจกรรม 2555


บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF

  ใบปะหน้าเกรด

  แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี

  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   

  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  

  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)

  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)

  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)

  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  

  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา

   อ่านทั้งหมด

 

ทีมผู้บริหาร

 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี