ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2555-2559
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต

  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ

  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย

 


   


  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

โครงการ “พัฒนาทักษะเทคนิคการปรับวงดนตรีตามมาตรฐานสากล”

โครงการ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “URU English Challenge 2017” ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

โครงการ การประกวดแข่งขันวาดภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ”(ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

โครงการ ประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง”URU Music Award 2017 ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

โครงการแข่งขันประกวด เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตภาคเหนือ(ระดับประถม,ระดับมัธยมศึกษา,ระดับอุดมศึกษา)

โครงงาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาเซียน(ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐
เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพฯ  5 คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏภาคเหนือ  15-18 มี.ค.60 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการจัดการวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐-๒๔ ก.พ. ๖๐

โครงการอบรมภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์)
วันที่ 11 -12 ก.พ. 60

กิจกรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2559
 20 ม.ค. 60

คณะ มส. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙

งานสานสัมพันธ์น้องพี่กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ปี 59
วันที่ 18 ก.พ. 60

ภาพกิจกรรม 2558

ภาพกิจกรรม 2557

  ภาพกิจกรรม 2556

ภาพกิจกรรม 2555


บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF

  ใบปะหน้าเกรด

  แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี

  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   

  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  

  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)

  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)

  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)

  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  

  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา

   อ่านทั้งหมด

 

ทีมผู้บริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี   


  รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย