อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม    
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป

 


 

    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


อ.ดร.สำเริง  ถึงคุณ
ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ


ผศ.ดร.ยงยุทธ  อินทจักร์


อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์


อ.หนึ่งฤทัย  ดวงดัน


อ.อนันต์  จันทิหล้า


อ.ชาริสร์  เสนาป่า


อ.อุบลรัตน์ พูนทรัพย์


อ.รัฐพล  ทองแตง


อ.ทิพย์วรรณ  จันทร์ศรีงาม


อ.ลลิตา  สัมฤทธิตานนท์


อ.สุมนธา  กาแก้ว


อ.สุรพล  สิงห์เนตร


MR.GRAEME YOUNG


MR.THOMAS ELLIOTT

 


 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย


อ.ดร.สุริยา  คำกุนะ
ประธานสาขาวิชา


อ.ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์


 อ.อริศรา แก้วชะเนตร


อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน


อ.ดร.สุภัคกาญจน์  จิวาลักษณ์


อ.พรรณรัตน์  หวังเอื้ออัตตชน


อ.จิราภรณ์  ภู่เทศ


อ.รัตนาภรณ์  สวยกลาง


อ.ยมลภัทร  ภัทรคุปต์

 

 

 

     


  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


อ.ศิริพร  คำขาด
ประธานสาขาวิชา


อ.วัชรชัย  ขอบเหลือง

   
   


  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
ประธานสาขาวิชา


รศ.สมพิศ  สุขแสน


อ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์


อ.จุฬา  ทองประไพ  


อ.สาวิณี   รอดสิน


อ.อุทัย  ละชั่ว


อ.มญชุดา  สุพรจักร

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์


อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
ประธานสาขาวิชา


อ.เอกพงค์  วรรณจักร


อ.ปาริชาติ  บุญเรือง


อ.นฤภรณ์  พิมมงคล


อ.ชัยภูมิ  ชนะภัย


อ.วราภรณ์  อู่ทรัพย์


อ.วราภรณ์  เรือนยศ

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน


อ.ดร.ตรงกมล  สนามเขต
ประธานสาขาวิชา


อ.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง


อ.ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม


อ.ชลธิดา  อุเทศนันท์


อ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน

 

 


   


  หลักสูตรขาวิชาการการท่องเที่ยว

  
อ.ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
ประธานสาขาวิชา


อ.มณฑณ  ศรีสุข


อ.ทิพาพร  โพธิ์ศรี


อ.กนกวรรณ  เกิดพิน


อ.โอปอล์  รังสิมันตุชาติ


   
   


 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์


อ.ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์
ประธานสาขาวิชา


 อ.จ่าเอกวุฒินันท์ น้อยหัวหาด

  
อ.รัชนีวรรณ  ขำประดิษ


อ.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์


 อ.กณิกนันต์  สิงห์สานิตย์

 

 

 

   


 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


อ.เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช
ประธานสาขาวิชา


อ.ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ


 ผศ.ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู


 อ.เยาวเรศ  แตงจวง


อ.ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ


อ.วิทยา  สุขสา


อ.พุทธินันท์  บุญเรือง


อ.สมศรี  สัตนาโค


อ.ดร.นิชภา โมราถบ

 

 

 

 

 


หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม


อ.สำเนียง  วรรณทอง
ประธานสาขาวิชา


อ.ดวงพร  บี่หัตถกิจกูล

อ.ดร.พนมพร  สารสิทธิยศ

อ.สุทธิพงศ์  ศรีชุมพล

อ.ฐิตาภรณ์  การรักษา

อ.กฤษฎา  ตัสมา
   
 


  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล


อ.ดร.บุญลอย จันทร์ทอง
ประธานสาขาวิชา


ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา


อ.พันธุ์เอก  ใจหลวง


อ.ธีรราช   ทองหลาง


อ.ปฐมพงษ์  ธรรมลังกา


อ.อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์

 

 

   


 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)


อ.ดร.อำนาจ  บุญอนนท์
ประธานสาขาวิชา


 อ.อรัญวดี  แสงทอง


อ.ประยงค์  รื่นณรงค์


อ.ดร.วัชระ  แตงเทศ


อ.ณัฐพงศ์  ปันดอนตอง

 

 

 

   


  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม


อ.จาตุรันต์ จริยารัตนกุล
ประธานสาขาวิชา


 อ.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม


อ.สิโรตม์  ทองสม


อ.นัฐวุฒิ  ขันโพธิ์น้อย


อ.จันทิมา  ปกครอง


อ.ประดิพัทธ์  วิรามร

 

 

   


หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


อ.อภินันท์  ปานเพชร
ประธานสาขาวิชา


 ผศ.อุดมศักดิ์  อรรถโกวิท

อ.วรวุฒิ  ทาแก้ว

อ.พิทักษ์  เรืองรัศมี

ผศ.วีระพันธ์  ใจสุบรรณ