ปีการศึกษา 2560

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560   Next >

 

 

 

 

โครงการน้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลอาสน์
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๐

เข้าพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๐

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐

โครงการแข่งขันประกวด เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตภาคเหนือ
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐

โครงการ การประกวดแข่งขันวาดภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ”
วันที่ ๑๖- ๑๘ ส.ค. ๖๐

ประกวดการแข่งขัน “การพัฒนาทักษะวงดนตรีสตริง”URU Music Award 2017 ครั้งที่ 2
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐

โครงงานประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาเซียน
วันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐

Open House "ราชภัฏวิชาการ ๒๕๖๐"
วันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐

โครงการค่ายเรียนรู้ศืลปะและสืบสานงานพระราชดำริฯ
วันที่ ๑๑-๑๓ ส.ค. ๖๐

โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภูมิคุ้มกัน นส.ใหม่ฯ
วันที่ ๙ ส.ค. ๖๐

โครงการอบรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจใหม่
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 81 ปี มรอ.เพื่อพัฒนาผู้ นำนักศุกษา
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรมนักศึกษา
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ นศ.ใหม่ และเก่า
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการการจัดการเรียนรู้หสกิจ คณะมส
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

ขบวนฟ้อนกลองอืดต้อนรับ ดร.เจ้าลัดดา ณ น่าน งานบายศรีเทียนส่องหล้า ๖๐ โดยสโมสร นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯวันที่  ๒๖ ก.ค.๖๐

กิจกรรม Big cleanning Day โดยสโมสรนักศึกษา
วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐

งานบายศรีเทียนส่องหล้า ปี ๒๕๖๐   ณ หอประชุมใหญ่ มรอ. โดย สโมสร นศ
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐

โครงการประกันคุณภาพภายใน ๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด ๒๔ ก.ค. ๖๐

ค่ายต้นกล้าคนดี  ณ มณฑลทหารบก ๓๕ โดย สโมสร นศ.
๑๘-๒๑ ก.ค. ๖๐

ทำบุญถวานเทียนพรรษา
ณ วันเสาหิน ลับแล
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐

ประชุมผู้ปกครอง นศ.ใหม่ ปี ๖๐ ณ ห้องสิริราชภัฏ
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐
เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพฯ  5 คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏภาคเหนือ  15-18 มี.ค.60 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย