ปีการศึกษา 2560

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560   Next >

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ นศ.ใหม่ และเก่า
วันที่ ๖ ส.ค. ๖๐

โครงการการจัดการเรียนรู้หสกิจ คณะมส
วันที่ ๕ ส.ค. ๖๐

ขบวนฟ้อนกลองอืดต้อนรับ ดร.เจ้าลัดดา ณ น่าน งานบายศรีเทียนส่องหล้า ๖๐ โดยสโมสร นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯวันที่  ๒๖ ก.ค.๖๐

กิจกรรม Big cleanning Day โดยสโมสรนักศึกษา
วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐

งานบายศรีเทียนส่องหล้า ปี ๒๕๖๐   ณ หอประชุมใหญ่ มรอ. โดย สโมสร นศ
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐

โครงการประกันคุณภาพภายใน ๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด ๒๔ ก.ค. ๖๐

ค่ายต้นกล้าคนดี  ณ มณฑลทหารบก ๓๕ โดย สโมสร นศ.
๑๘-๒๑ ก.ค. ๖๐

ทำบุญถวานเทียนพรรษา
ณ วันเสาหิน ลับแล
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐

ประชุมผู้ปกครอง นศ.ใหม่ ปี ๖๐ ณ ห้องสิริราชภัฏ
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐
เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพฯ  5 คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏภาคเหนือ  15-18 มี.ค.60 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย