ปีการศึกษา 2559

หน้าที่

     1
  <  Back   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559   Next >

 

 

งานสานสัมพันธ์น้องพี่กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ปี 59
วันที่ 18 ก.พ. 60

โครงการอบรมภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์)
วันที่ 11 -12 ก.พ. 60

กิจกรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2559
 20 ม.ค. 60

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วันที่ ๙ พ.ย. ๕๙

คณะ มส. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙

TO BE NUMBER ONE 2016
วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙

FRESHY BOY&GIRL 2016
วันที่ ๕ ต.ค. ๕๙

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙

การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่
วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙

สักการะพระยาพิชัย-ไหว้พระแท่น
วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษ "เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอาชีพ" Miss ThaiLand Culture 2016
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๙

ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี 59
วันที่ ๒๑ ก.ค.
๕๙

ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๙

พันธกิจสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคมและการพัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
วันที่ ๔ พ.ค. ๕๙

เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๙
นิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
sec 05,06

อบรมทุนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ แพร่-น่าน โดย สาขาท่องเที่ยว
วันที่ ๖ - ๗ ก.พ. ๕๙

อบรมเครือประกันคุณภาพ 5 ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ - ๒๑ ม.ค.๕๙

วันเด็กแห่งชาติ ๕๙
วันที่ ๙ ม.ค. ๕๙

ขบวนแห่นางสงกรานต์ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในงานสืบสานประเพณี มรอ.59
วันที่ ๐๘ เม.ย. ๕๙

การพัฒนาเอกสาร ตำราและงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๕๙

โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙

การจัดการวงดนตรีในมิติวัฒนธรรมอาเซี่ยน
วันที่ ๑๙-๒๐ มี.ค. ๕๙

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ
วันที่ 10 พ.ย. 58

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 17 ต.ต 58

กีฬาหางนกยูงเกมส์ 58

โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น  นศ.เอกสังคมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1