โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สนับสนุน ด้านการเรียนการสอน การบริหารองค์กรและการวิจัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ ราชอณาจักรกัมพูชส

Thumbnail Image Table
DSC_0012
3/4/2557 13:39:47
Size (KB)  :  330 KB
DSC_0013
3/4/2557 13:39:48
Size (KB)  :  311 KB
DSC_0014
3/4/2557 13:39:49
Size (KB)  :  323 KB
DSC_0016
3/4/2557 13:39:49
Size (KB)  :  307 KB
DSC_0019
3/4/2557 13:39:50
Size (KB)  :  277 KB
DSC_0022
3/4/2557 13:39:50
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0024
3/4/2557 13:39:51
Size (KB)  :  205 KB
DSC_0026
3/4/2557 13:39:51
Size (KB)  :  254 KB
DSC_0027
3/4/2557 13:39:52
Size (KB)  :  246 KB
DSC_0029
3/4/2557 13:39:52
Size (KB)  :  262 KB
DSC_0030
3/4/2557 13:39:53
Size (KB)  :  267 KB
DSC_0031
3/4/2557 13:39:53
Size (KB)  :  225 KB
DSC_0035
3/4/2557 13:39:53
Size (KB)  :  267 KB
DSC_0037
3/4/2557 13:39:54
Size (KB)  :  260 KB
DSC_0038
3/4/2557 13:39:54
Size (KB)  :  239 KB
DSC_0041
3/4/2557 13:39:55
Size (KB)  :  259 KB
DSC_0042
3/4/2557 13:39:55
Size (KB)  :  199 KB
DSC_0045
3/4/2557 13:39:56
Size (KB)  :  251 KB
DSC_0047
3/4/2557 13:39:56
Size (KB)  :  245 KB
DSC_0048
3/4/2557 13:39:57
Size (KB)  :  255 KB
DSC_0049
3/4/2557 13:39:57
Size (KB)  :  253 KB
DSC_0052
3/4/2557 13:39:58
Size (KB)  :  245 KB
DSC_0056
3/4/2557 13:39:58
Size (KB)  :  191 KB
DSC_0058
3/4/2557 13:39:59
Size (KB)  :  207 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18