อาจารย์ดวงใจ มีกังวาล วิทยากรจาก Japan Foungation เดินทางมาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น เรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น

Thumbnail Image Table
DSC_1177_exposure
25/12/2556 10:33:01
Size (KB)  :  246 KB
DSC_1178_exposure
25/12/2556 10:33:02
Size (KB)  :  253 KB
DSC_1179_exposure
25/12/2556 10:33:02
Size (KB)  :  293 KB
DSC_1180_exposure
25/12/2556 10:33:02
Size (KB)  :  293 KB
DSC_1181_exposure
25/12/2556 10:33:03
Size (KB)  :  289 KB
DSC_1182_exposure
25/12/2556 10:33:03
Size (KB)  :  278 KB
DSC_1183_exposure
25/12/2556 10:33:03
Size (KB)  :  283 KB
DSC_1184_exposure
25/12/2556 10:33:04
Size (KB)  :  286 KB
DSC_1185_exposure
25/12/2556 10:33:04
Size (KB)  :  276 KB
DSC_1186_exposure
25/12/2556 10:33:04
Size (KB)  :  284 KB
DSC_1187_exposure
25/12/2556 10:33:05
Size (KB)  :  245 KB
DSC_1188_exposure
25/12/2556 10:33:05
Size (KB)  :  220 KB
DSC_1189_exposure
25/12/2556 10:33:05
Size (KB)  :  294 KB
DSC_1190_exposure
25/12/2556 10:33:06
Size (KB)  :  247 KB
DSC_1191_exposure
25/12/2556 10:33:06
Size (KB)  :  259 KB
DSC_1192_exposure
25/12/2556 10:33:06
Size (KB)  :  228 KB
DSC_1193_exposure
25/12/2556 10:33:07
Size (KB)  :  249 KB
DSC_1194_exposure
25/12/2556 10:33:07
Size (KB)  :  254 KB
DSC_1195_exposure
25/12/2556 10:33:07
Size (KB)  :  236 KB
DSC_1196_exposure
25/12/2556 10:33:08
Size (KB)  :  254 KB
DSC_1197_exposure
25/12/2556 10:33:08
Size (KB)  :  149 KB
DSC_1198_exposure
25/12/2556 10:33:08
Size (KB)  :  231 KB
DSC_1199_exposure
25/12/2556 10:33:09
Size (KB)  :  252 KB
DSC_1200_exposure
25/12/2556 10:33:09
Size (KB)  :  240 KB
Pages:     1 2