วัตถุประสงค์
เนื้อหา
๑.  เพื่อให้ทราบถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่สัมพันธ์กับประเพณีไทย
๒. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของประเพณีไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในส่วนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ความหมายของประเพณี
 

 

ความสำคัญของประเพณี
 
ประเภทของประเพณี
 
ธรรมเนียมประเพณีหรือประเพณีนิยม (Convention)

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ ๔


[Close Window]

calculator_home.gif

calculator_next.gif

Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif
Contacts : คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
Designed By Narathip   Surin