วัตถุประสงค์
เนื้อหา
๑.  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะวัฒนธรรมไทย
๒.  เพื่อทราบถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย
๏ ความหมายของวัฒนธรรม  
๏ เนื้อหาของวัฒนธรรม  

๏ องค์ประกอบของวัฒนธรรม
๏ ความสำคัญของวัฒนธรรม
๏ ประเภทของวัฒนธรรม
๏ ที่มาของวัฒนธรรม
๏ ประเภทของวัฒนธรรมไทย
๏ เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ ๓


[Close Window]

calculator_home.gif

calculator_next.gif

Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif
Contacts : คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Designed By Narathip   Surin