วัตถุประสงค์
เนื้อหา
๑.  เพื่อทราบถึงหลักสิทธิมนุษยชน
โดยทั่วไปที่สัมพันธ์กับสภาพของสังคมไทย
๒.
  เพื่อให้ทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์
และลักษณะของสังคมไทย
๏ สภาพของสังคมไทย

img1.gif

๏ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๏ ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๏ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๏ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนชนบทไทย

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ ๒


[Close Window]

calculator_home.gif

calculator_next.gif

Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif
Contacts : คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Designed By Narathip   Surin