วัตถุประสงค์
เนื้อหา
๑.  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของสังคมไทยทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
๒.
  เพื่อให้ทราบถึงสภาพวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
สภาพสังคมในอาณาจักรล้านนา

๏ สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย

สังคมไทยในสมัยอยุธยา

สังคมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย

img1.gif

๏ เศรษฐกิจไทยก่อนสัญญาเบาว์ริ่ง

ระบบเศรษฐกิจไทยเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1-8

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

วิวัฒนาการปกครองของไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475

ลักษณะการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร์

วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ( พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน  )

 

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ ๑


[Close Window]

 calculator_home.gif

calculator_next.gif

Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif
Contacts : คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Designed By Narathip   Surin