ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องค้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2.
  สามารถตรวจสอบตนเองได้ในการอยู่ร่วมกันของประชาคม
  สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนและเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อรักษาสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นตามวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย

สิทธิมนุษยชนหมายถึง
          สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข  มีศักดิ์ศรี  มีเสรีภาพ  มีไมตรีจิต  และมีความเมตตาต่อกัน  โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  อายุ  ภาษา  ศาสนา  สถานภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ
นักศึกษาราชภัฏทุกคนต้องรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยหรือไม่
          นักศึกษาราชภัฏเป็นคนของพระราชา  เป็นข้าของแผ่นดินที่จะรับใช้ท้องถิ่นและปลูกฝังความคิด  อุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกันของคนในท้องถิ่น  ให้สามารถอยู่ร่วมกันและมีความเกื้อหนุน  มีน้ำใจไมตรีต่อกัน  มีความรักใคร่  เอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อย่างผาสุขและรักธรรมชาติ

>> แบบฝึกหัด


ความเข้าใจเบื้องต้นในสิทธิมนุษยชน
          ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จ  สำหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง  ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ปัจเจกบุคคลทุกผู้ทุกนามและองค์กรของสังคมทุกหน่วย  โดยการระลึกเสมอ ๆ ถึงปฏิญญานี้  พยายามสั่งสอนและให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้  และด้วยมาตรการที่เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า  ทั้งในและระหว่างประเทศ  เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านั้นสากล  และได้ผลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และหมู่ประชาชนแห่ง
ดินแดนที่อยู่ภายใต้ดุลอาณาของรัฐสมาชิกดังกล่าว
ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกัน  ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม  และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง
ข้อ 2บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้
  ทั้งนี้โดยไม่มีการจำแนกความแตกต่างในเรื่องใด ๆ เช่นเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความเห็นทางการเมือง  หรือทางอื่นใด  ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม  ทรัพย์สิน  กำเนิด หรือสถานะอื่นใด
          นอกจากนี้การจำแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของประเทศ
  หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะทำมิได้  ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกสารอยู่ในความพิทักษ์  มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจำกัดแห่งอธิปไตยอื่นใด

ข้อ 3 บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในเสรีธรรมและความมั่นคงแห่งร่างกาย
ข้อ 4
 บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ในภาวะจำยอมใด ๆ มิได้  การเป็นทาส
และการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ

       
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้น  จะกล่าวถึงหลักการ
เบื้องต้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่กล่าวไว้ในหลักการในการประกาศปฏิญญาสากล  และปฏิญญากลในข้อ 1- ข้อ 4 เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข

>> แบบฝึกหัด


 [Close Window]

 

Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif
Contacts : คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Designed By Narathip   Surin