สื่อการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในรายวิชาวิถีไทย  ได้รับการสนับสนุน
          จากองค์การ Unesco และได้รับการอนุเคราะห์การให้การสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชา วิถีไทย  รหัสวิชา  2500102  ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2542  ได้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น  และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกไป
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ในฐานะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏได้อย่างภาคภูมิ
         
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารสื่อการสอนในชุดนี้  คงเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  และผู้ที่สนใจทั้งหลาย     ขอขอบคุณ ดร.เยาวรัตน์  ทัศเกตุ  สำนักมาตรฐานการศึกษา   สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏที่ให้การสนับสนุนและติดตามให้กำลังใจในการทำงาน                    
           
ข้อบกพร่องและปัญหาการใช้สื่อชุดนี้  ผู้จัดทำพร้อมที่จะแก้ไข  กรุณาแจ้งมาที่  อาจารย์มนตรี   ศิริจันทร์ชื่น  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
.เมือง  .เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50000

                                                                                                                                                                                                             
ขอบคุณ
                                                           
                                                                                                                                                                                              
(อาจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น)

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่บทเรียน

[ Close Window ]

 Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif
 
Contacts : คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Designed By Narathip   Surin