อ.ดร.สุริยา  คำกุนะ

ประธานสาขาาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 7 (726) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1407

กรรมการประจำหลักสูตร


อ.ดร.ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์


 อ.อริศรา แก้วชะเนตร


อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน


อ.ดร.สุภัคกาญจน์  จิวาลักษณ์


อ.พรรณรัตน์  หวังเอื้ออัตตชน


อ.จิราภรณ์  ภู่เทศ


อ.รัตนาภรณ์  สวยกลาง


อ.ยมลภัทร  ภัทรคุปต์