อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
ประธานสาขาวิชา

 

กรรมการประจำหลักสูตร


อ.เอกพงค์  วรรณจักร


อ.ปาริชาติ  บุญเรือง


อ.นฤภรณ์  พิมมงคล


อ.ชัยภูมิ  ชนะภัย


อ.วราภรณ์  อู่ทรัพย์


อ.วราภรณ์  เรือนยศ
     

 อาจารย์พิเศษหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

ร.ท. ณรงค์ศักดิ์   ลิ้มวงษ์ทอง

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
    (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ม.รามคำแหง

นางมนวีณ์   มะโน

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มสธ.
-  ปริญญาตรี การศึกษาทั่วไป
    สาขาภูมิศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มสธ.
-  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นางสาววิพาภรณ์   มีมั่ง

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นายไพโรจน์   จิรวรรธวศิน

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ ม.เกริก

นายวิโรจน์   ยิ้มเจริญ

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นายเผ่า   พุ่มพวง

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นายจรินทร์   รังแก้ว

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์   สาขากฎหมายธุรกิจ   ม.รามคำแหง

นายวิศาล   ตั้งมั่นคงวรกุล

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา ม.รามคำแหง

นายภาคภูมิ   ปัณฑรางกูร

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์   (เกียรตินิยม)  ม.จุฬาลงกรณ์ฯ
- สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญาฯ ม.จุฬาฯ

นายอนันต์   ทองแตง

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นายปรีชา   พวงสมบัติ

- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์   สาขารัฐศาสตร์  ม.รามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
- สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิตไทย

นายสุพจน์   ใจดี

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นางปิยะวรรณ   วรรณจักร

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

นายธนิตศักดิ์  พิศาลกุลพัฒน์

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นายสำราญ   คำพรม

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
-  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นายตุลยวัต   พรหมพันธ์ใจ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
- สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต

นายเกรียงไกร   ศิริเจริญ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

นายกฤษฎา   ศรีดาอำภา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง  

นายทวีศักดิ์   ธรรมศักดิ์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
- สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นายวุฒิชัย      วิชิตนาค

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
- สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

ร.ต.ท.วรวัชร  เอี่ยมสุทธิธรรม

- ปริญญาตรี  นิติศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์
- สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต
- ปริญญาโท  นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน ม.จุฬาลงกรณ์

นายพัฒนา   จาติเกตุ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นางสาวสุวณัญฐ์   ไม้สูงดี

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
-  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

พตท.เฉลียว   ขจรบริรักษ์

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

นายนาเคนทร์  ศรแก้ว

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

นายสุรศักดิ์   บางสมบุญ

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิตไทย
-  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต    ม. รามคำแหง

นายนรินทร์   ตาวิโรจน์

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิตไทย

พตท.อำนวย   คำจอง

-  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์    รร.นายร้อยตำรวจ
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

นายนุสิกรณ์  พุทธวงศ์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

ร้อยตำรวจเอกชวิน   แก้วเกตุศรี

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต   ม.นเรศวร

นายสุบิน   เทพนิล

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต

นายสมพงศ์   เย็นแก้ว

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์    (เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.ธรรมศาสตร์
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต

นายปัญจ์ธน   ม่วงมี

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์

นายตะวัน   สวนนันท์

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
-  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์

นายสุระสิทธิ์   ใจกล้า

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต

สิบเอกปรีชา   พวงสมบัติ

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต

นายสมเกียรติ   ปัญหา

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี เนติบัณฑิต
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

นายสุขุม   กันกา

-  นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู  ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

นายพันจ่าเอกกิตติ   พลติ๊บ

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-  ปริญญาโท วิจัยและพัฒนา   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นายธนชาติ   ชาวปลายนา

-  ปริญญาตรีนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
-  สูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการและประเมินโครงการ   ม.เกษตรศาสตร์

นายชูชาติ   คำมา

-  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต     วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
-  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต    มสธ.
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-  ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

นายชาติชาย   กันกา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ม.รามคำแหง
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

พันตำรวจตรีสมชาย   เทพวงษ์

-  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์     รร.นายร้อยตำรวจ
-  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์